Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

#Týka sa ma to - kyberšikana

Správy / Ostatné / #Týka sa ma to - kyberšikana

#Týka sa ma to - kyberšikana
Aké sú môžnosti reklamy?

Šikanovanie v škole nie je nový fenomén. V každej spoločnosti sa vždy vyskytovali slabší a zraniteľnejší jednotlivci, ktorí sa stávali cieľom ubližovania, ponižovania tých silnejších a škola nebola výnimkou. Na závažnosť tohto sociálno - patologického javu začali upozorňovať odborníci ešte v druhej polovici 20.storočia. Kvantitatívny výskum v roku realizovaný dotazníkovou formou v priebehu školského roka 2017/2018 so vzorkou 2996 žiakov ZŠ, SŠ, 8 ročných gymnázií a SOŠ priniesol výrazne negatívne a znepokojivé zistenia. Výskyt šikanovania v slovenských školách potvrdila viac než polovica žiakov na ZŠ (56%) a 44,8% na SŠ. Viac než štvrtina respondentov potvrdila, že sa stala priamymi obeťami šikanovania. Narastá počet prípadov kybešikany, až 34,9 % respondentov potvrdila, že sa stala obeťou alebo svedkom kyberšikany. Dôsledky násilia v kyberpriestore sú omnoho nebezpečnejšie a zradnejšie, pretože kyberšikana nemá časové a priestorové obmedzenie, útočník používa nepriame a manipulatívne prostriedky ubližovania. Obeťou sa stávajú nielen deti, ale agresor zaútočí aj na autority. Kyberšikanovanie síce nespôsobuje fyzické poranenia, ale jeho negatívne následky vedú k vytváraniu nepriateľského edukačného prostredia a k závažným emocionálnym dopadom na obete (zdroj Výskumná správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 2018).

V súvislosti s realizáciou a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa konalo dňa 6.2.2019 na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou multidisciplinárne pracovné stretnutie zástupcov subjektov k problematike prevencie a riešenia šikany a kyberšikany na školách so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce. Účastníkmi stretnutia boli pedagógovia, ale zároveň aj výchovní poradcovia a koordinátori prevencie základných a stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou, špeciálni pedagógovia Spojených škôl internátnych vo Vranove nad Topľou, psychológovia a odborní zamestnanci Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie a Centra špeciálno - pedagogického poradenstva vo Vranove nad Topľou, zástupcovia samosprávy, preventista Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, sociálny kurátor oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSV a R vo Vranove nad Topľou a zástupca Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, odboru všeobecnej vnútornej správy, oddelenia priestupkovej činnosti. O danú problematiku bol zo strany subjektov veľký záujem, čo bolo potvrdené vysokou účasťou 39 účastníkov.

Cieľom pracovného stretnutia bolo identifikovanie, odhaľovanie šikany, oznamovacia povinnosť subjektov a postupy riešenia šikany podľa novej smernice Ministerstva školstva SR. Zámerom stretnutia bolo aj nastavenie efektívnej spolupráce a koordinácie subjektov pri prevencii a riešení šikany na školách a zadefinovaní kompetencií profesionálov  – odborníkov. O najčastejších formách, prejavoch šikany a kyberšikany, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestných činov informovala vo svojej prezentácii kpt. JUDr. Anna Katreničová, ktorá pôsobí v súčasnosti ako referent špecialista na OR PZ vo Vranove nad Topľou.

Trestný zákon nepozná skutkovú podstatu trestného činu šikanovania, avšak v prípade konania, ktoré vykazuje znaky šikanovania, môže byť takéto konanie posudzované ako trestný čin vydierania, nátlaku, krádeže, lúpeže, ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci, ale aj sexuálnych foriem násilia. Jednotlivé stupne šikany a riešenie šikany na školách priblížila prostredníctvom videoukážok z filmov „Šikana v školských laviciach“ a „ Kyberšikana“. Poukázala na zodpovednosť za trestné činy a na dôsledky neoznámenia trestného činu.

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a priestupku proti majetku. O riešení priestupkov, postupoch a konaniach nielen mladistvých páchateľoch nás informovala Ing. Marta Veliká, vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy, oddelenia priestupkovej činnosti Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.

Dôležité informácie o zabezpečovaní ochrany a bezpečnosti dieťaťa prostredníctvom vykonávania sociálnoprávnych opatrení, realizácii výchovných opatrení, prácou s dieťaťom a rodinou, ale aj nastavením efektívnej spolupráce samosprávy, školy, rodiny, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, psychológov, lekárov pri efektívnom riešení problematiky násilia poskytla účastníkom stretnutia sociálna kurátorka oddelenia SPOD a SK ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou PaedDr. Eva Klapáková.

V otvorenej diskusii sa účastníci dotkli problematiky úpravy nastavenia základných znakov, foriem,  prejavov a metód riešenia šikanovania žiakov na školách danou Smernicou č. 36/2018 účinnou od 1.9.2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Dôležitým znakom je identifikovať a rozpoznať šikanu od bežnej agresívnej reakcie, vytvorenie tímu pri riešení šikany so stanovením zodpovednosti a nastavením spolupráce s inými subjektmi. Výrazným systémovým nedostatkom je kumulácia pedagóga a výchovného poradcu, prípadne koordinátora prevencie, ktorý v rámci svojej práce zabezpečovania výchovno - vzdelávacieho procesu, nemôže z hľadiska časového sa adekvátne venovať riešeniu násilného správania na školách a riešeniu konfliktných situácií. Následným dôsledkom je skrytosť jednotlivých prípadov, neskoré riešenie, prípadné neodhalenie prípadov, ktoré častokrát vyplávajú na povrch už s ďalšími fatálnymi následkami hlavne pre obeť, ale aj rodičov, školu a pre spoločnosť ako takú nepopulárnou medializáciou. Na školách absentuje rola psychológa, sociálneho pedagóga, ktorý by mohol včasne a efektívne znížiť riziká a eliminovať niektoré nevhodné a konfliktné situácie. Stále do popredia sa dostáva aj nedostatočná rodičovská zodpovednosť, nezáujem o dieťa, ktorý súvisí s benevolentnosťou a prílišnou liberálnosťou niektorých rodičov. Veľmi nevhodný a častý býva aj postoj okolia, verejnosti, teda aj my, všetci, ktorí sa mnohokrát k tomu staviame laxne a neprimerane. Ak obeť necíti pomoc a podporu, sama nezmôže nič.
Násilie sa nedotýka iba tých, na ktorých je páchané. Týka sa nás všetkých.

PaedDr. Jana Stašková
koordinátor ochrany detí pred násilím
ÚPSV a R Vranov nad Topľou 

 

#Týka sa ma to - kyberšikana

Správy / Ostatné / #Týka sa ma to - kyberšikana

#Týka sa ma to - kyberšikana
Aké sú môžnosti reklamy?

Šikanovanie v škole nie je nový fenomén. V každej spoločnosti sa vždy vyskytovali slabší a zraniteľnejší jednotlivci, ktorí sa stávali cieľom ubližovania, ponižovania tých silnejších a škola nebola výnimkou. Na závažnosť tohto sociálno - patologického javu začali upozorňovať odborníci ešte v druhej polovici 20.storočia. Kvantitatívny výskum v roku realizovaný dotazníkovou formou v priebehu školského roka 2017/2018 so vzorkou 2996 žiakov ZŠ, SŠ, 8 ročných gymnázií a SOŠ priniesol výrazne negatívne a znepokojivé zistenia. Výskyt šikanovania v slovenských školách potvrdila viac než polovica žiakov na ZŠ (56%) a 44,8% na SŠ. Viac než štvrtina respondentov potvrdila, že sa stala priamymi obeťami šikanovania. Narastá počet prípadov kybešikany, až 34,9 % respondentov potvrdila, že sa stala obeťou alebo svedkom kyberšikany. Dôsledky násilia v kyberpriestore sú omnoho nebezpečnejšie a zradnejšie, pretože kyberšikana nemá časové a priestorové obmedzenie, útočník používa nepriame a manipulatívne prostriedky ubližovania. Obeťou sa stávajú nielen deti, ale agresor zaútočí aj na autority. Kyberšikanovanie síce nespôsobuje fyzické poranenia, ale jeho negatívne následky vedú k vytváraniu nepriateľského edukačného prostredia a k závažným emocionálnym dopadom na obete (zdroj Výskumná správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 2018).

V súvislosti s realizáciou a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa konalo dňa 6.2.2019 na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou multidisciplinárne pracovné stretnutie zástupcov subjektov k problematike prevencie a riešenia šikany a kyberšikany na školách so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce. Účastníkmi stretnutia boli pedagógovia, ale zároveň aj výchovní poradcovia a koordinátori prevencie základných a stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou, špeciálni pedagógovia Spojených škôl internátnych vo Vranove nad Topľou, psychológovia a odborní zamestnanci Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie a Centra špeciálno - pedagogického poradenstva vo Vranove nad Topľou, zástupcovia samosprávy, preventista Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, sociálny kurátor oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSV a R vo Vranove nad Topľou a zástupca Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, odboru všeobecnej vnútornej správy, oddelenia priestupkovej činnosti. O danú problematiku bol zo strany subjektov veľký záujem, čo bolo potvrdené vysokou účasťou 39 účastníkov.

Cieľom pracovného stretnutia bolo identifikovanie, odhaľovanie šikany, oznamovacia povinnosť subjektov a postupy riešenia šikany podľa novej smernice Ministerstva školstva SR. Zámerom stretnutia bolo aj nastavenie efektívnej spolupráce a koordinácie subjektov pri prevencii a riešení šikany na školách a zadefinovaní kompetencií profesionálov  – odborníkov. O najčastejších formách, prejavoch šikany a kyberšikany, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestných činov informovala vo svojej prezentácii kpt. JUDr. Anna Katreničová, ktorá pôsobí v súčasnosti ako referent špecialista na OR PZ vo Vranove nad Topľou.

Trestný zákon nepozná skutkovú podstatu trestného činu šikanovania, avšak v prípade konania, ktoré vykazuje znaky šikanovania, môže byť takéto konanie posudzované ako trestný čin vydierania, nátlaku, krádeže, lúpeže, ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci, ale aj sexuálnych foriem násilia. Jednotlivé stupne šikany a riešenie šikany na školách priblížila prostredníctvom videoukážok z filmov „Šikana v školských laviciach“ a „ Kyberšikana“. Poukázala na zodpovednosť za trestné činy a na dôsledky neoznámenia trestného činu.

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a priestupku proti majetku. O riešení priestupkov, postupoch a konaniach nielen mladistvých páchateľoch nás informovala Ing. Marta Veliká, vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy, oddelenia priestupkovej činnosti Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.

Dôležité informácie o zabezpečovaní ochrany a bezpečnosti dieťaťa prostredníctvom vykonávania sociálnoprávnych opatrení, realizácii výchovných opatrení, prácou s dieťaťom a rodinou, ale aj nastavením efektívnej spolupráce samosprávy, školy, rodiny, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, psychológov, lekárov pri efektívnom riešení problematiky násilia poskytla účastníkom stretnutia sociálna kurátorka oddelenia SPOD a SK ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou PaedDr. Eva Klapáková.

V otvorenej diskusii sa účastníci dotkli problematiky úpravy nastavenia základných znakov, foriem,  prejavov a metód riešenia šikanovania žiakov na školách danou Smernicou č. 36/2018 účinnou od 1.9.2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Dôležitým znakom je identifikovať a rozpoznať šikanu od bežnej agresívnej reakcie, vytvorenie tímu pri riešení šikany so stanovením zodpovednosti a nastavením spolupráce s inými subjektmi. Výrazným systémovým nedostatkom je kumulácia pedagóga a výchovného poradcu, prípadne koordinátora prevencie, ktorý v rámci svojej práce zabezpečovania výchovno - vzdelávacieho procesu, nemôže z hľadiska časového sa adekvátne venovať riešeniu násilného správania na školách a riešeniu konfliktných situácií. Následným dôsledkom je skrytosť jednotlivých prípadov, neskoré riešenie, prípadné neodhalenie prípadov, ktoré častokrát vyplávajú na povrch už s ďalšími fatálnymi následkami hlavne pre obeť, ale aj rodičov, školu a pre spoločnosť ako takú nepopulárnou medializáciou. Na školách absentuje rola psychológa, sociálneho pedagóga, ktorý by mohol včasne a efektívne znížiť riziká a eliminovať niektoré nevhodné a konfliktné situácie. Stále do popredia sa dostáva aj nedostatočná rodičovská zodpovednosť, nezáujem o dieťa, ktorý súvisí s benevolentnosťou a prílišnou liberálnosťou niektorých rodičov. Veľmi nevhodný a častý býva aj postoj okolia, verejnosti, teda aj my, všetci, ktorí sa mnohokrát k tomu staviame laxne a neprimerane. Ak obeť necíti pomoc a podporu, sama nezmôže nič.
Násilie sa nedotýka iba tých, na ktorých je páchané. Týka sa nás všetkých.

PaedDr. Jana Stašková
koordinátor ochrany detí pred násilím
ÚPSV a R Vranov nad Topľou 

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok