Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Spojenej škole v Čaklove ministerstvo počet žiakov nenavýšilo

Správy / Ostatné / Spojenej škole v Čaklove ministerstvo počet žiakov nenavýšilo

  Spojenej škole v Čaklove ministerstvo počet žiakov nenavýšilo
Aké sú môžnosti reklamy?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navýšilo počet prvákov na stredných školách v Prešovskom kraji pre budúci školský rok z 6 316 na 6 518. Toto navýšenie sa však stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou netýka.

Pripomenieme, že na základe rozhodnutia PSK bude môcť na stredné školy vo vranovskom okrese nastúpiť 39,6 % žiakov, ktorí v tomto školskom roku ukončia základnú školu. Na túto situáciu upozornili poslanci Stanislav Obický a Peter Kocák. Podľa jeho analýzy vypracovanej z podkladov zaslaných vedúcimi školských úradov však má záujem študovať v okrese Vranov nad Topľou 55 % deviatakov.

Ministerstvo školstva SR nám vo svojom stanovisku vysvetlilo, že komplexná úprava kompetencie plánovania výkonov stredných škôl (v platnosti od 1. septembra 2018) vychádzala z aplikačnej praxe, kde počas ostatných piatich rokov nedošlo k optimálnemu naplneniu kompetencie samosprávneho kraja vo vzťahu k uspokojeniu potrieb trhu práce a zamestnávateľov. „Optimalizácia regulačného procesu, ktorého cieľom je umiestnenie väčšieho počtu žiakov v tých odvetviach hospodárstva, ktoré indikujú vysokú požiadavku na trhu práce si vyžiadala zmenu spočívajúcu v prechode z plánovania počtu tried na určovanie počtu žiakov,“ uvádza sa v stanovisku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V podobnom duchu sa niesla aj reakcia Prešovského samosprávneho kraja, podľa ktorého určenie počtu žiakov stredných škôl pre budúci školsky rok vychádzalo predovšetkým z vyhlášky ministerstva školstva. To určilo, že PSK má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti na prerozdelenie 6 316 miest. PSK pripomína, že požiadavky stredných škôl boli pritom vyššie o 2753 miest. „Opatrenia, ktoré sa prijali zo stany krajskej samosprávy, boli predovšetkým zreálnením skutočných potrieb praxe, demografického vývoja, kapacity škôl, ale aj dôležitého argumentu, že PSK hospodári s verejnými financiami a nemôže vytvárať na stredných školách „hluché miesta“, ktoré nebudú obsadené. Fakt, že ministerstvo napokon navýšilo tieto počty o 202 miest akceptujeme, aj keď celkom nerozumieme postupu rezortu, ktorý najprv počty zredukoval a potom v odvolacom konaní prijal viaceré ústupky,“ uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie Kancelárie predsedu PSK.

O preskúmanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl určeného samosprávnym krajom však mohli MŠVVaŠ SR požiadať zriaďovatelia stredných škôl, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo. Ministerstvo potom postupovalo pri úprave počtu žiakov podľa zákona o odbornom vzdelávaní, pričom jednotlivé žiadosti prerokovalo so žiadateľom, samosprávnym krajom a zriaďovateľom školy. „Pri úprave počtu žiakov ministerstvo školstva vychádzalo najmä z čiastkových kritérií, ktoré samosprávne kraje v niektorých prípadoch nedostatočne zohľadňovali v rámci určovania najvyššieho počtu žiakov stredných škôl, pričom došlo prirodzene aj k miernemu prekročeniu rámcovej prognózy novoprijatých žiakov v jednotlivých samosprávnych krajoch,“ vysvetlili nám na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s dôvetkom, že uplatňovanie týchto čiastkových kritérií malo za cieľ zabezpečiť rovnosť prístupu v rámci určovania žiakov pre stredné školy v pôsobnosti rôzneho druhu zriaďovateľov. Okrem toho ministerstvo školstva zohľadňovalo aj potreby národnostného a inkluzívneho vzdelávania či potreby konkrétnych zamestnávateľov v regiónoch. „Na základe uvedených kritérií pristúpilo ministerstvo školstva k úprave počtu žiakov aj podľa § 29 ods. 6 zákona – z vlastného podnetu, v prípade ak zistilo, že samosprávny kraj nedodržal záväzné kritériá na určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl,“ citujeme zo stanoviska ministerstva.

Keď sme sa na Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľa piatich stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou, obrátili s otázkou, či bolo ministerstvo požiadané o navýšenie počtu prvákov v prospech niektorej z vranovských stredných škôl, L. Heilová uviedla, že podaná bola len požiadavka o navýšenie počtu žiakov pre Spojenú školu v Čaklove. „Ministerstvo školstva ale stavovskej organizácii nevyhovelo,“ dodala L. Heilová.

Pre budúcnosť stredného školstva vo vranovskom okrese je kľúčové pochopenie procesu navyšovania počtu žiakov v prípade, ak školy nie sú stotožnené s tým, koľko študentov im samosprávny kraj určil. Podľa PSK je v tomto prípade hodená rukavica na strane ministerstva. „V danom prípade sme boli z časti štatisti. Poukazovali sme napríklad na to, že čo sa týka Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove, daný odbor má zaradený iná stredná škola v Bardejove (HA J. Andraščíka), ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a dôjde k rozporu so schválenou Stratégiou výchovy a vzdelávania v PSK (duplicita odborov). Aj keď sme na stretnutí 14. januára 2019 predostreli naše argumenty MŠVVaŠ SR, boli sme upozornení, že ide o rozhodovaciu kompetenciu ministerky školstva a máme sledovať webové sídlo ministerstva, kde sa dozvieme výsledok rozhodnutia,“ vysvetlila L. Heilová.

Napriek navýšeniu počtu žiakov zo strany ministerstva Prešovský samosprávny kraj pokračuje v optimalizácii siete stredných škôl, ktorá vychádza zo základných myšlienok Stratégie výchovy a vzdelávania na roky 2017 – 2022 a Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na roky 2019 – 2020, prijatých Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja v rokoch 2017 a 2018. Návrh optimalizácie siete škôl v Prešovskom samosprávnom kraji bude v nasledujúcich týždňoch prerokovaný s poslancami Zastupiteľstva PSK, riaditeľmi škôl a ďalšími zainteresovanými. „Prešovský samosprávny kraj ponúka svoju štruktúru učebných a študijných odborov v rámci svojich zriaďovateľských kompetencií, ktorým je celý samosprávny kraj a nie jednotlivé okresy. PSK zabezpečuje štruktúru vzdelávania stredoškolskej mládeže v krajskom, resp. regionálnom spektre, nie okresnom, teda nie je možné a ani sa neplánuje v jednotlivých okresoch ponúkať rovnakú štruktúru učebných a študijných odborov,“ doplnila L. Heilová.
 

Spojenej škole v Čaklove ministerstvo počet žiakov nenavýšilo

Správy / Ostatné / Spojenej škole v Čaklove ministerstvo počet žiakov nenavýšilo

  Spojenej škole v Čaklove ministerstvo počet žiakov nenavýšilo
Aké sú môžnosti reklamy?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navýšilo počet prvákov na stredných školách v Prešovskom kraji pre budúci školský rok z 6 316 na 6 518. Toto navýšenie sa však stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou netýka.

Pripomenieme, že na základe rozhodnutia PSK bude môcť na stredné školy vo vranovskom okrese nastúpiť 39,6 % žiakov, ktorí v tomto školskom roku ukončia základnú školu. Na túto situáciu upozornili poslanci Stanislav Obický a Peter Kocák. Podľa jeho analýzy vypracovanej z podkladov zaslaných vedúcimi školských úradov však má záujem študovať v okrese Vranov nad Topľou 55 % deviatakov.

Ministerstvo školstva SR nám vo svojom stanovisku vysvetlilo, že komplexná úprava kompetencie plánovania výkonov stredných škôl (v platnosti od 1. septembra 2018) vychádzala z aplikačnej praxe, kde počas ostatných piatich rokov nedošlo k optimálnemu naplneniu kompetencie samosprávneho kraja vo vzťahu k uspokojeniu potrieb trhu práce a zamestnávateľov. „Optimalizácia regulačného procesu, ktorého cieľom je umiestnenie väčšieho počtu žiakov v tých odvetviach hospodárstva, ktoré indikujú vysokú požiadavku na trhu práce si vyžiadala zmenu spočívajúcu v prechode z plánovania počtu tried na určovanie počtu žiakov,“ uvádza sa v stanovisku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V podobnom duchu sa niesla aj reakcia Prešovského samosprávneho kraja, podľa ktorého určenie počtu žiakov stredných škôl pre budúci školsky rok vychádzalo predovšetkým z vyhlášky ministerstva školstva. To určilo, že PSK má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti na prerozdelenie 6 316 miest. PSK pripomína, že požiadavky stredných škôl boli pritom vyššie o 2753 miest. „Opatrenia, ktoré sa prijali zo stany krajskej samosprávy, boli predovšetkým zreálnením skutočných potrieb praxe, demografického vývoja, kapacity škôl, ale aj dôležitého argumentu, že PSK hospodári s verejnými financiami a nemôže vytvárať na stredných školách „hluché miesta“, ktoré nebudú obsadené. Fakt, že ministerstvo napokon navýšilo tieto počty o 202 miest akceptujeme, aj keď celkom nerozumieme postupu rezortu, ktorý najprv počty zredukoval a potom v odvolacom konaní prijal viaceré ústupky,“ uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie Kancelárie predsedu PSK.

O preskúmanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl určeného samosprávnym krajom však mohli MŠVVaŠ SR požiadať zriaďovatelia stredných škôl, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo. Ministerstvo potom postupovalo pri úprave počtu žiakov podľa zákona o odbornom vzdelávaní, pričom jednotlivé žiadosti prerokovalo so žiadateľom, samosprávnym krajom a zriaďovateľom školy. „Pri úprave počtu žiakov ministerstvo školstva vychádzalo najmä z čiastkových kritérií, ktoré samosprávne kraje v niektorých prípadoch nedostatočne zohľadňovali v rámci určovania najvyššieho počtu žiakov stredných škôl, pričom došlo prirodzene aj k miernemu prekročeniu rámcovej prognózy novoprijatých žiakov v jednotlivých samosprávnych krajoch,“ vysvetlili nám na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s dôvetkom, že uplatňovanie týchto čiastkových kritérií malo za cieľ zabezpečiť rovnosť prístupu v rámci určovania žiakov pre stredné školy v pôsobnosti rôzneho druhu zriaďovateľov. Okrem toho ministerstvo školstva zohľadňovalo aj potreby národnostného a inkluzívneho vzdelávania či potreby konkrétnych zamestnávateľov v regiónoch. „Na základe uvedených kritérií pristúpilo ministerstvo školstva k úprave počtu žiakov aj podľa § 29 ods. 6 zákona – z vlastného podnetu, v prípade ak zistilo, že samosprávny kraj nedodržal záväzné kritériá na určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl,“ citujeme zo stanoviska ministerstva.

Keď sme sa na Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľa piatich stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou, obrátili s otázkou, či bolo ministerstvo požiadané o navýšenie počtu prvákov v prospech niektorej z vranovských stredných škôl, L. Heilová uviedla, že podaná bola len požiadavka o navýšenie počtu žiakov pre Spojenú školu v Čaklove. „Ministerstvo školstva ale stavovskej organizácii nevyhovelo,“ dodala L. Heilová.

Pre budúcnosť stredného školstva vo vranovskom okrese je kľúčové pochopenie procesu navyšovania počtu žiakov v prípade, ak školy nie sú stotožnené s tým, koľko študentov im samosprávny kraj určil. Podľa PSK je v tomto prípade hodená rukavica na strane ministerstva. „V danom prípade sme boli z časti štatisti. Poukazovali sme napríklad na to, že čo sa týka Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove, daný odbor má zaradený iná stredná škola v Bardejove (HA J. Andraščíka), ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a dôjde k rozporu so schválenou Stratégiou výchovy a vzdelávania v PSK (duplicita odborov). Aj keď sme na stretnutí 14. januára 2019 predostreli naše argumenty MŠVVaŠ SR, boli sme upozornení, že ide o rozhodovaciu kompetenciu ministerky školstva a máme sledovať webové sídlo ministerstva, kde sa dozvieme výsledok rozhodnutia,“ vysvetlila L. Heilová.

Napriek navýšeniu počtu žiakov zo strany ministerstva Prešovský samosprávny kraj pokračuje v optimalizácii siete stredných škôl, ktorá vychádza zo základných myšlienok Stratégie výchovy a vzdelávania na roky 2017 – 2022 a Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na roky 2019 – 2020, prijatých Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja v rokoch 2017 a 2018. Návrh optimalizácie siete škôl v Prešovskom samosprávnom kraji bude v nasledujúcich týždňoch prerokovaný s poslancami Zastupiteľstva PSK, riaditeľmi škôl a ďalšími zainteresovanými. „Prešovský samosprávny kraj ponúka svoju štruktúru učebných a študijných odborov v rámci svojich zriaďovateľských kompetencií, ktorým je celý samosprávny kraj a nie jednotlivé okresy. PSK zabezpečuje štruktúru vzdelávania stredoškolskej mládeže v krajskom, resp. regionálnom spektre, nie okresnom, teda nie je možné a ani sa neplánuje v jednotlivých okresoch ponúkať rovnakú štruktúru učebných a študijných odborov,“ doplnila L. Heilová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok