Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Akčný plán priniesol do vranovského okresu ďalšie 2 mil. eur

Správy / Ostatné / Akčný plán priniesol do vranovského okresu ďalšie 2 mil. eur

Akčný plán priniesol do vranovského okresu ďalšie 2 mil. eur
Aké sú môžnosti reklamy?

Obce a podnikateľské subjekty môžu v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou predkladať žiadostí projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2020 v štyroch prioritných oblastiach – „Podnikanie a tvorba pracovných miest“, „Vzdelávanie, flexibilita a kariéra“, „Moderné a dostupné verejné služby“ a „Udržateľná mobilita pracovnej sily“.

Okresný úrad Vranov nad Topľou vyhlásil dve výzvy na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2019 v dvoch etapách, a to v septembri minulého roka a v apríli 2019. Do týchto výziev bolo od obcí, škôl a podnikateľských subjektov predložených celkovo 29 žiadostí o regionálny príspevok.

Ako uviedol prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou Andrej Krišanda, s podporou OÚ Vranov nad Topľou a Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR bol zazmluvnený regionálny príspevok pre štrnásť z podaných projektov v celkovom objeme peňazí 1 928 tis. eur. V prioritnej oblasti „Podnikanie a tvorba pracovných miest“ bolo na podporu podnikateľských subjektov a podporu cestovného ruchu z Akčného plánu na rok 2019 zazmluvnených 1 655 tis. eur a v prioritnej oblasti „Vzdelanie, flexibilita a kariéra“ 273 tis. eur. „Jedným z najväčších projektov, ktorý bol podporený Úradom vlády SR na výjazdovom rokovaní vo Vranove nad Topľou v rámci najmenej rozvinutých okresov bolo prinavrátenie výletnej lode Bohemia na Domašu. Práve táto loď prispieva veľkou mierou k rozvoju cestovného ruchu a potenciálu pre ďalšie investície,“ uviedol prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou Andrej Krišanda, pričom doplnil, že všetky podporené projekty pomáhajú odstraňovať socio-ekonomické rozdiely, znižovať vysokú mieru nezamestnanosti v okrese, ako aj zvyšovať vzdelanostnú úroveň a odbornosť našich študentov.

Akčný plán je vládou schválený dokument na obdobie piatich rokov a práve rok 2020 je posledný na dočerpanie regionálneho príspevku vyčleneného Vládou SR pre okres Vranov nad Topľou. Okresný úrad Vranov nad Topľou z toho dôvodu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2020, do ktorej sa môžu zapojiť obce a podnikateľské subjekty. Výzva, ako aj samotná žiadosť o regionálny príspevok je zverejnená na webovom sídle a úradnej tabuli Okresného úradu Vranov nad Topľou, ako aj na webovom sídle Mestského úradu Vranov nad Topľou. Termín na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok je do 18.9.2019. „Všetky žiadostí, ktoré budú po formálnej kontrole spĺňať všetky náležitosti sa prehodnotia na úrovni okresu Vranov nad Topľou, a to výborom pre rozvoj okresu, ktorý je tvorený členmi viacerých organizácií v okrese a slúži ako poradný orgán prednostu okresného úradu. Veríme, že spolu dokážeme reálne vyčerpať všetky disponibilné prostriedky, ktoré boli v roku 2016 schválené Vládou SR v celkovej sume 4,9 mil. eur,“ dodala Katarína Salanská z organizačného odboru – regionálny rozvoj a rozvoj vidieka Okresného úradu vo Vranove nad Topľou. Pripomenieme, že prednosta OÚ predkladá jednotlivé projekty predkladá na radu pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, kde prebieha medzirezortné pripomienkovanie a následne projekty zaradené v ročných prioritách schvaľuje vláda SR.

Akčný plán priniesol do vranovského okresu ďalšie 2 mil. eur

Správy / Ostatné / Akčný plán priniesol do vranovského okresu ďalšie 2 mil. eur

Akčný plán priniesol do vranovského okresu ďalšie 2 mil. eur
Aké sú môžnosti reklamy?

Obce a podnikateľské subjekty môžu v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou predkladať žiadostí projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2020 v štyroch prioritných oblastiach – „Podnikanie a tvorba pracovných miest“, „Vzdelávanie, flexibilita a kariéra“, „Moderné a dostupné verejné služby“ a „Udržateľná mobilita pracovnej sily“.

Okresný úrad Vranov nad Topľou vyhlásil dve výzvy na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2019 v dvoch etapách, a to v septembri minulého roka a v apríli 2019. Do týchto výziev bolo od obcí, škôl a podnikateľských subjektov predložených celkovo 29 žiadostí o regionálny príspevok.

Ako uviedol prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou Andrej Krišanda, s podporou OÚ Vranov nad Topľou a Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR bol zazmluvnený regionálny príspevok pre štrnásť z podaných projektov v celkovom objeme peňazí 1 928 tis. eur. V prioritnej oblasti „Podnikanie a tvorba pracovných miest“ bolo na podporu podnikateľských subjektov a podporu cestovného ruchu z Akčného plánu na rok 2019 zazmluvnených 1 655 tis. eur a v prioritnej oblasti „Vzdelanie, flexibilita a kariéra“ 273 tis. eur. „Jedným z najväčších projektov, ktorý bol podporený Úradom vlády SR na výjazdovom rokovaní vo Vranove nad Topľou v rámci najmenej rozvinutých okresov bolo prinavrátenie výletnej lode Bohemia na Domašu. Práve táto loď prispieva veľkou mierou k rozvoju cestovného ruchu a potenciálu pre ďalšie investície,“ uviedol prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou Andrej Krišanda, pričom doplnil, že všetky podporené projekty pomáhajú odstraňovať socio-ekonomické rozdiely, znižovať vysokú mieru nezamestnanosti v okrese, ako aj zvyšovať vzdelanostnú úroveň a odbornosť našich študentov.

Akčný plán je vládou schválený dokument na obdobie piatich rokov a práve rok 2020 je posledný na dočerpanie regionálneho príspevku vyčleneného Vládou SR pre okres Vranov nad Topľou. Okresný úrad Vranov nad Topľou z toho dôvodu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2020, do ktorej sa môžu zapojiť obce a podnikateľské subjekty. Výzva, ako aj samotná žiadosť o regionálny príspevok je zverejnená na webovom sídle a úradnej tabuli Okresného úradu Vranov nad Topľou, ako aj na webovom sídle Mestského úradu Vranov nad Topľou. Termín na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok je do 18.9.2019. „Všetky žiadostí, ktoré budú po formálnej kontrole spĺňať všetky náležitosti sa prehodnotia na úrovni okresu Vranov nad Topľou, a to výborom pre rozvoj okresu, ktorý je tvorený členmi viacerých organizácií v okrese a slúži ako poradný orgán prednostu okresného úradu. Veríme, že spolu dokážeme reálne vyčerpať všetky disponibilné prostriedky, ktoré boli v roku 2016 schválené Vládou SR v celkovej sume 4,9 mil. eur,“ dodala Katarína Salanská z organizačného odboru – regionálny rozvoj a rozvoj vidieka Okresného úradu vo Vranove nad Topľou. Pripomenieme, že prednosta OÚ predkladá jednotlivé projekty predkladá na radu pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, kde prebieha medzirezortné pripomienkovanie a následne projekty zaradené v ročných prioritách schvaľuje vláda SR.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok